ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Boomingsport, Trudy van den Boom.

Artikel 1 Definities

 1. 1.1  Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van (sport)fysiotherapie en/of fysieke trainingen.
 2. 1.2  Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan de opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van (sport)fysiotherapie en/of fysieke trainingen.
 3. 1.3  Opdrachtnemer: T.C.W.M. van den Boom- van den Elzen  h.o.d.n. Boomingsport die voor eigen rekening en risico als zelfstandig ondernemer aan het handelsverkeer deelneemt en die in die hoedanigheid met de opdrachtgever een overeenkomst van opdracht sluit tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van (sport)fysiotherapeutische diensten en/of fysieke trainingen (hierna: “Boomingsport”).
 4. 1.4  Partijen: opdrachtgever en Boomingsport.
 5. 1.5  Cliënt: degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt;
 6. 1.6  Schade: directe schade als gevolg van de door Boomingsport verrichte werkzaamheden alsmede indirecte schade, zoals letselschade, immateriële schade, schade als gevolg van verminking of verlies van data, rente, kosten en door derden geleden schade.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle gesloten overeenkomsten met Boomingsport. Meer in het bijzonder zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aan Boomingsport verstrekte opdrachten. Deze algemene voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten.
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien Boomingsport niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Boomingsport in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Opdracht en contractduur

 1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Boomingsport is aanvaard.
 2. Iedere opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Boomingsport. Boomingsport is evenwel bevoegd om werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van Boomingsport geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
 3. Boomingsport zal zich inspannen om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de onder beroepsgenoten geldende eisen van zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Boomingsport staat niet in voor het bereiken van het door opdrachtgever beoogde resultaat, in het bijzonder niet in geval van werkzaamheden op het gebied van (sport)fysiotherapie en fysieke trainingen.
 4. Boomingsport kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever rede- lijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswegen, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Boomingsport niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. De overeenkomst tussen Boomingsport en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 8. Boomingsport is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Boomingsport aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Boomingsport worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Boomingsport zijn verstrekt, heeft Boomingsport het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Boomingsport ter beschikking heeft gesteld. Boomingsport is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Boomingsport is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 10. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Boomingsport gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Boomingsport daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Boomingsport:
 • alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Boomingsport rustende verplichting ingevolge de wet;
 • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
 • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Boomingsport gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Boomingsport, zal Boomingsport in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Boomingsport extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Boomingsport anders aangeeft.
 3. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Declaratie

 1. Boomingsport is bevoegd om het door de opdrachtgever op grond van lid 1 verschuldigde, tussentijds tijdens de uitvoering van de opdracht aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Behoudens en voorzover tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal Boomingsport aan de opdrachtgever op uurbasis declareren. Voor zover de hoogte van het uurtarief niet is overeengekomen, zal Boomingsport voor het kalenderjaar waarin de werkzaamheden worden verricht, het door Boomingsport voor dat kalenderjaar gehanteerde basisuurtarief in rekening brengen. Het basisuurtarief kan elk kalenderjaar door Boomingsport worden verhoogd met een door Boomingsport zelf vast te stellen percentage.

Indien en voor zover tussen partijen een honorarium per dag is overeengekomen en de hoogte van het dagtarief niet is vastgesteld, zal Boomingsport een dagtarief hanteren gelijk aan acht maal het hiervoor bedoelde basisuurtarief. In die gevallen heeft als declarabele dag een periode van acht uren te gelden, waarbij gedeelten van gewerkte dagen naar rato in rekening gebracht zullen worden.

 1. Boomingsport zal haar honorarium in rekening brengen in overeenstemming met de onder beroepsgenoten geldende praktijk. Boomingsport is gerechtigd om reis- en/of wachttijd geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen als onderdeel van het honorarium.

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling van declaraties van Boomingsport dient per direct te geschieden per contante of pin-betaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de betaling van de declaraties op te schorten of in verrekening te brengen met welke vordering ook.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen of de anderszins overeengekomen betalingstermijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119a BW.
 3. Indien Boomingsport invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de invorderingskosten geheel voor rekening van de opdrachtgever. De invorderingskosten worden gesteld worden op 15% met een minimum van € 125,00 en worden vermeerderd met de verschotten.
 4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Boomingsport verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en exclusiviteit

 1. Opdrachtgever heeft exclusief aan Boomingsport een (sport)fysiotherapeutische en/of fysieke training een opdracht verstrekt, d.w.z. de opdrachtgever zal geen ander(e) (sport)fysiotherapeutische en/of fysieke trainer inschakelen voor het vervullen van fysiotherapeutische begeleiding, revalidatie en/of fysieke trainingen. De periode van exclusiviteit is vanaf de datum opdrachtbevestiging.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar ter beschikking gestelde gegevens. Boomingsport is niet gehouden deze gegevens op juistheid te controleren en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid of onvolledigheid van de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens. Boomingsport aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid voor verkregen informatie uit schriftelijke en/of elektronische gegevensbestanden, waaronder handboeken en/of online databanken, tenzij algemeen bekend zou zijn dat de desbetreffende informatiebron onjuiste en/of onvolledige gegevens bevat.
 3. Boomingsport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van de opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten, zakelijke dienstverleners, deurwaarders en/of deskundigen. Boomingsport is desgevraagd wel verplicht om haar eventuele aanspraken terzake de door deze derde(n) gemaakte fouten aan de opdrachtgever over te dragen.
 4. Boomingsport is niet aansprakelijk indien er aan haar zijde sprake is van overmacht. Daarvan is in elk geval sprake indien en voor zover Boomingsport als gevolg van ziekte of een andere vorm van ontstentenis (tijdelijk) niet in staat is de werkzaamheden uit hoofde van de opdracht te verrichten. Eveneens is sprake van overmacht indien Boomingsport als gevolg van ziekte of gebrek van een tot Trudy van den Boom in een eerstegraads familierechtelijke betrekking staande persoon (tijdelijk) niet in staat is de werkzaamheden uit hoofde van de op- dracht te verrichten.
 5. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Boomingsport zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
 6. Voor alle directe en/of indirecte schade van een cliënt, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een behandeling is de aansprakelijkheid van Boomingsport volledig uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Boomingsport. In laatstgenoemd geval is de aansprakelijkheid beperkt op de wijze als omschreven in lid 1. Genoemde aansprakelijkheid vervalt indien niet binnen dertig (30) dagen na constatering een schriftelijke ingebrekestelling door Boomingsport is ontvangen.

Artikel 8. Adreswijziging

 1. Boomingsport is bevoegd het laatst opgegeven adres en/of bekende adres als correspondentieadres van de opdrachtgever te beschouwen. De opdrachtgever dient adreswijzigingen schriftelijk aan Boomingsport door te geven.
 2. Indien de opdrachtgever niet langer een voor Boomingsport bekend adres heeft, dan wel niet (meer) reageert op (schriftelijke) mededelingen en/of verzoeken, is Boomingsport bevoegd om haar werkzaamheden zonder verdere waarschuwing met onmiddellijke ingang op te schorten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade van Boomingsport is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval uit hoofde van de door Boomingsport afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de polis. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten evenals de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW.
 2. De totale aansprakelijkheid van Boomingsport wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die opdracht bedongen prijs (excl. BTW). Indien de opdracht hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 50.000 (vijftig duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 3. redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Boomingsport aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden.
 4. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 5. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 6. Aansprakelijkheid van Boomingsport voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van leveranciers en/of afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Boomingsport voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Boomingsport voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 7.1 en 7.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

Artikel 9. Opschorting en zekerheidstelling

 1. Boomingsport is zonder verdere waarschuwing gerechtigd om haar werkzaamheden direct op te schorten dan wel na schriftelijke mededeling te beëindigen, indien geen tijdige betaling van het gevraagde voorschot is ontvangen dan wel indien 14 dagen zijn verstreken nadat de periodieke, tussentijdse declaratie of enige einddeclaratie opeisbaar is geworden en geen betaling heeft plaatsgevonden.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, is Boomingsport ten allen tijde bevoegd om zekerheid te verlangen voor de betaling van declaraties.

Artikel 10. Het dossier

 1. Indien en voor zover de van de opdrachtgever of van derden afkomstige bescheiden, bij het einde van de behandeling, niet door de opdrachtgever zijn terug genomen, zullen de onder berusting van Boomingsport gelaten bescheiden, tot uiterlijk 5 jaren na de datum van de laatste declaratie voor rekening en risico van de opdrachtgever worden bewaard.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn, is Boomingsport bevoegd om het dossier en alle zich hierin bevindende bescheiden te (laten) vernietigen zonder de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
 3. Boomingsport aanvaardt in geval van overmacht geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van het dossier en/of ter hand gestelde bescheiden. Van overmacht is onder meer sprake in geval van diefstal, inbraak, brand, overstroming en vandalisme. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Boomingsport uit hoofde van bewaarneming beperkt tot maximaal € 200,00 (tweehonderd euro)per opdracht.

Artikel 11. Verplichtingen behandelingen.

 1. Trudy van den Boom handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.
 2. Trudy van den Boom is verplicht de cliënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de cliënt, tenzij cliënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen.
 3. Trudy van den Boom houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van cliënt.
 4. Trudy van den Boom is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de cliënt, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd.
 5. Trudy van den Boom neemt bij haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.
 6. De cliënt gaat akkoord met de gegevens uitwisseling tussen Trudy van den Boom en andere zorgverleners, indien relevant voor uw behandeling, tenzij u hiervan door middel van een verklaring bezwaar tegen maakt.

Artikel 12. Annulering van diensten (“afspraken”)

 1. Een behandelafspraak kan tot uiterlijk 24 uur voor de overeengekomen dag van uitvoering door cliënt of opdrachtgever bij Boomingsport worden geannuleerd.
 2. Boomingsport is gerechtigd de behandelafspraak die door cliënt, of de opdrachtgever, niet of niet tijdig is geannuleerd bij de opdrachtgever in rekening te brengen op basis van de gebruikelijke tarieven en in dat geval is de opdrachtgever verplicht die kosten te betalen.
 3. Indien Boomingsport zelf genoodzaakt is een behandelafspraak te annuleren, dan wordt een nieuwe datum voor de uitvoering van de behandelafspraak gepland.

Artikel 13. Verjaring

Elk vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens Boomingsport verjaart na verloop van 12 maanden na de laatste factuurdatum.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. De rechtsverhouding tussen Boomingsport en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht.